Személyes adatok védelme, adatkezelési alapelvek

Köszöntjük a weboldalunkon! A weboldalt a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság (1064 Budapest, Vörösmarty u. 40., továbbiakban: „Titkárság” vagy „Adatkezelő”) üzemelteti. A Titkárság technikai segítséget vesz igénybe a lebonyolításhoz, ebben a tekintetben az eVisit Kft (székhely: 2626 Nagymaros, Dózsa György út 13., email cím: info@evisit.hu), mint adatfeldolgozó látja el feladatait. A szerver, amelyen a weboldal és az adatgyűjtés technikailag megvalósul az eVisit Kft (2626 Nagymaros, Dózsa György út 13.) szervere.

Meggyőződésünk, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, hiszen Isten „képére és hasonlatosságára” teremtette. Az emberi méltóság elismerése és védelme pedig magába foglalja a személyes adatai védelmét is. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk ezen adatok lehető legmagasabb szintű védelmét és minden jogszabályi követelménynek megfeleljünk. A Titkárság csak a hozzájárulása esetén és kizárólag célhoz kötötten végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályok, így a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény („Egyházi tv.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően.

A személyes adatait legfeljebb addig kezeli a Titkárság, amíg a jelen Szabályzatban foglalt célok eléréséhez szükséges. Ettől csak akkor tér el, ha az ennél hosszabb adattárolást a vonatkozó jogszabályok engedélyezik vagy kötelezővé teszik.

A gyűjtött személyes adatok fajtái, adatkezelés jogalapja és célja

Titkárságunk célja, hogy az „52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus”-ra, amely Budapesten kerül megrendezésre, méltóképpen felkészüljünk. Ennek részeként hitéleti programokat és eseményeket szervezünk. Az Egyházi tv. 25§-ban foglaltaknak megfelelően csak az alábbi személyes adatokat gyűjtjük be az önkéntes hozzájárulása esetén.

A kezelt személyes adatok köre: születési név, e-mail cím, születési év, egyházi szerep és lakóhely.

Az adatkezelés célja, hogy a Hírlevél regisztrált felhasználója a Titkárság által szervezett hitéleti programokban részt tudjon venni, illetve azokról értesülni tudjon a későbbiekben is.

Ennek megfelelően a személyes adatok megadása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása – 18 év alatti személy esetén ez alatt a törvényes képviselő hozzájárulását is értve - az Egyházi tv. 25§ és az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

A személyes adatait az „52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus” befejezéséig, azaz 2020. szeptember 20-ig kezeljük. A szervezési folyamat lezárásának részeként, de legkésőbb a „Titkárság” mint jogi személy megszüntetését követően minden személyes adatot törlünk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldal látogatásakor bizonyos technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek (pl. a számítógépe azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak). A Titkárság ezeket az adatokat a személyes adataival - jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolja, ezekhez kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Titkárság „sütiket” és hasonló technológiai megoldásokat használ a böngésző és informatikai eszköze azonosításához. A „sütik” olyan információk, amelyeket egy honlap továbbít a felhasználók merevlemezére adattárolási célokból. A „sütik” lehetővé teszik, hogy a honlap emlékezzen olyan fontos információkra, amelyek az oldal használatát kényelmesebbé teszik. A Titkárság elsősorban arra használja a „sütiket”, hogy a rendszert tökéletesítse. A Titkárság figyelemmel kíséri például a weboldalra látogatók számát, név nélküli (anonim) összesítés alapján. A Titkárság arra is használja a „sütiket”, hogy emlékezzen Önre, amikor visszatér a honlapra, és nyilvántartsa melyik eseményre jelentkezett, továbbá kezeljen bizonyos forgalmi adatokat. Ezekben az esetekben a Titkárság személyes adatokat is kapcsolhat a „süti”-hez. Ha nem szeretne „sütit” kapni, vagy ha szeretné úgy beállítani a web böngészőt, hogy értesítse, amikor „sütit” kap, klikkeljen a böngésző „Súgó”-jára, ahol felvilágosítást kaphat arról, mi ilyen esetben a teendő.

Személyes adatok feldolgozása és továbbítása

A Titkárság a személyes adatait csak az adatfeldolgozó partnereinek adhatja át az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. A Titkárság ezen felül – amennyiben a cél megvalósulásához ez szükséges és Ön hozzájárult - továbbíthatja a személyes adatait a Katolikus Egyházon belüli együttműködő szervezetekhez, illetve az esemény tekintetében együttműködő partnereinek. Természetesen ezen adatoknak bármilyen jellegű felhasználása csak jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban történhet. A Titkárság megbízhat másokat különböző feladatok elvégzésével, amilyen például az események megrendezése, ezek támogatása, műszaki szolgáltatások honlapunk számára, stb. Ezek a személyek a szükséges mértékben hozzáférhetnek a személyes adataihoz, ha ez feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezek a személyek azonban kizárólag az adott feladat teljesítéséhez használhatják fel a személyes adatait, és nem használhatják fel őket semmilyen más célra.

Személyes adatokhoz fűződő jogok

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérésére esetén tájékoztatjuk:

  • a kezelt adatokról,
  • az adatkezelés céljáról,
  • jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk.

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését kérni.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatát, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül eleget teszünk és értesítjük. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot a hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

Emellett jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon írásban kapcsolatba lép az Adatkezelővel. A megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A megkeresést az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Adatbiztonság

Gondoskodunk az adatok biztonságos kezeléséről. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk.

Az Adatvédelmi Szabályzat változása

Jelen Szabályzat 2019. január 1. napjától érvényes. Időközönként, de legalább évente szükséges, hogy a Titkárság felülvizsgálja jelen Szabályzatot és esetlegesen változtasson rajta. Ha megváltoztatjuk jelen Szabályzatot, akkor az átdolgozott változatot itt tesszük közzé, ezért javasoljuk, hogy időnként látogasson ide, és nézze meg jelen Szabályzat legfrissebb változatát. Jelen Szabályzatban az aktuális frissítés időpontja mindig feltüntetésre kerül. Biztosítjuk továbbá, hogy semmilyen változást nem eszközlünk visszamenőleges hatállyal, és a változások nem módosítják a korábban összegyűjtött információk kezelését.

Így léphet kapcsolatba velünk:

Név: Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság
Székhely és levélcím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 40.
e-mail: titkarsag@iec2020.hu