Kivonulási ének

2017.07.22

Pályázat kivonulási énekek komponálására

A pályázat célja

A pályázat célja olyan új kivonulási énekek megalkotásának inspirálása, amelyek gazdagítják a Katolikus Egyház énekkincsét.

Az énekek formai és tartalmi elvárásai

 • Az egész éneklő közösség (nép) által könnyen énekelhetők.
 • Rendelkeznek a liturgikus ének három alapvető tulajdonságával ("szent, művészi, egyetemes")
 • Hangulatvilága legyen lelkesítő, örömteli, ill. a lelket Istenhez emelő.
 • Akár orgona, akár más hangszer-összeállítású kísérettel előadhatók.
 • Az ének tartalmazhat többszólamú részeket is, de egy szólamban is énekelhető legyen a nép által.
 • Irányítsa a figyelmet a keresztény küldetésre, de kapcsolódhat az adott liturgikus időszakhoz, ünnephez, szenthez, lehet hálaadó vagy áldáskérő.
 • A szöveg nyelve: magyar.
 • A szöveg feleljen meg "a katolikus tanításnak; merítse azt elsősorban a Szentírás és a liturgia forrásaiból" (Sacrosanctum Concilium, 121.), és feleljen meg a magyar nyelv prozódiai követelményeinek is.
 • A kottán legyen utalás a darab tempójára is.

A pályázat benyújtása

 • Az alkotásokat 2018. március 20-án éjfélig kell megküldeni kizárólag elektronikus úton, a palyazat@iec2020.hu e-mail címre, a kiírásnak megfelelő formátumokban. A tárgyban kérjük feltüntetni: Kivonulási ének pályázat.
 • A pályaművet mp3 kiterjesztésű hangfájlban kérjük e-mailhez csatolni a pdf-ben elmentett, számítógépes kottaíró programmal készített kottával együtt.
 • A pályaművet a pályázati adatlappal ellátva kell beküldeni. Az anyagot a beérkezés után egy négy számjegyű kóddal látják el.
 • A pályázat beérkezéséről a pályázó e-mailben kap visszaigazolást.
 • A beérkező pályázatokat kezelő, erre felhatalmazott személy az elbírálási folyamatból ki van zárva.
 • A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@iec2020.hu e-mail címre várjuk.
 • Ha a nyertes dalokon túlmenően több éneket választanak ki, amely megfelel a bíráló testületnek, a bizottság fontolóra veheti a nyertes dalokon túl más énekek közzétételét az új Katolikus Énektárban.

A pályázat elbírálásának szempontjai

A szakmai zsűri a jeligés pályaműveket a következő szempontok szerint bírálja el:

 • Zenei: szakmai színvonal
 • A nép bevonhatósága
 • A szöveg prozódiájához való dallamalkotás (énekelhetőség)
 • A szöveg teológiai helyessége

A pályázat díjazása

 • A nyertes pályamű díjazása:
  I. hely nettó 50 000, azaz ötvenezer Ft
  II. hely nettó 40 000, azaz negyvenezer Ft
  III. hely nettó 30 000, azaz harmincezer Ft
 • A legjobb művek ezen felül bekerülnek a készülő új Katolikus Énekgyűjteménybe.
 • A pályázat eredményéről várhatóan 2018. április 30-tól az iec2020.hu honlapon lehet tájékozódni. A pályaművek elbírálásának határideje a beérkezett pályázatok számának függvényében kitolódhat.
 • A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
 • A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaműveket kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
 • Amennyiben nem érkezik a kiírásnak megfelelő pályázat, a kiíró fenntartja a jogot új pályázat kiírására.

Részvételi feltételek

 • A pályázat nyilvános. A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizottság véleményezi - az ebben szereplők nem ismerhetik a pályázók kilétét. A győztes kiléte csak a végeredmény kihirdetésekor derül ki.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázók díjának kifizetésével a művek felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a dalokat szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázatok anyagát és a pályázók nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó legfeljebb 2 db pályamunkával nevezhet.
 • Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében a 18 év alatti pályázónak az alábbi szülői hozzájárulást kell mellékelnie:
 • A pályázatra korábbi pályázatokra még be nem adott művek nyújthatók be.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amelynek beküldésével a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.