Himnuszpályázat

Pályázat a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszára


A pályázat célja

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust általában négyévente ünneplik. Legutóbb Magyarországon 1938-ban rendezték meg. Ferenc pápa 2016 januárjában bejelentette, hogy a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK) 2020-ban Budapest ad otthont. A kongresszussal kapcsolatos további információk a www.iec2020.hu honlapon találhatók.

A NEK lelkipásztori előkészítésének egyik eleme a kongresszus himnuszának megkomponálása. Bízunk benne, hogy olyan himnusz születik, amely nem csak a kongresszuson hangzik el, hanem utána sokáig felhangzik majd szentmiséken, vagy más eucharisztikus liturgiákon. A beérkezett pályaműveket független zsűri bírálja el.


Formai és tartalmi elvárások

 • A himnusz utaljon a kongresszus mottójára és témájára:

"Minden forrásom belőled fakad" (Zsolt 87,7)

- Az Eucharisztia keresztény életünk és küldetésünk forrása -

A zsoltáros hitből fakadó örömmel énekli, hogy mindenek forrása az Isten. Az a forrás, amely soha ki nem apad, ami élő és éltet. A szamariai asszony történetéből (Jn 4,7-26) tudjuk, hogy Jézus Krisztusban "az örök életre szökellő vízforrás" (Jn 4,14) megjelent közöttünk. Jézus ma is hív mindenkit: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szavai szerint élő víz folyói fakadnak" (Jn 7,38).

Csodálatos az a forrás is, amit keresztségnek mondunk: az új élet, a kegyelmi élet forrása, hiszen az újjászületés és megújulás fürdője (vö. Tit 3,5). "Azután a szent Eucharisztiával kapcsolatban áll és reá irányul a többi szentség, valamint minden más egyházi szolgálat és az apostolkodás is" (PO 5). Az Eucharisztia pedig az élet kenyere, az istengyermeki élet növekedését szolgáló táplálék. Az égből alászállott élő kenyér. Jézus, a világ életéért áldozatul adott feltámadt testét adja nekünk eledelül (vö. Jn 6,51): így ő mibennünk marad, mi pedig őbenne (vö. Jn 6,56). Megígéri, hogy "aki engem eszik, élni fog általam" (Jn 6,57). Testét és vérét, vagyis önmagát adja valóságos ételnek, italnak, hogy azt magunkhoz véve örökké éljünk.

Tudjuk: "A szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja" (LG 11). "Az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, az emberek megszentelése" (SC 10). Az Eucharisztia a lelki életünk forrása, hiszen "benne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk" (PO 5). Olyan tiszta forrás, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádás formájában.

Ez a téma napjainkban különösen is aktuális. Olyan világban élünk, ahol sok minden elbizonytalaníthat katolikus hitünkben, ahol a keresztény hit és a konkrét élet kapcsolata sokszor marginális. Ebben a sajátos vallási és kulturális légkörben még fontosabb megvilágítanunk, az Eucharisztia hogyan a keresztény élet alakítója, és így hogyan az evangelizáció forrása. E téma választása arra is módot ad, hogy újra megvilágítsuk, az Eucharisztia hogyan forrása a különböző keresztény életállapotok és küldetések megélésének: a papi, szerzetesi, családi hivatásban élő, a közjó és az egység előmozdításában, valamint a szegények megsegítésében elkötelezett keresztényeknek.

A szentáldozás nemcsak Krisztussal egyesít bennünket, hanem az Egyházzal is. Az Eucharisztiában való részesedés az Egyháznak, mint közösségnek is legfőbb forrása. Az Eucharisztiában való részesedés túl azon, hogy az egyházi közösség forrása, a Közép-Európában élő egyház mai aktuális helyzetében még hangsúlyosabb jelentéssel bír, amennyiben elősegíti a népek és nemzetek közötti kiengesztelődést és egységet. "Ez is, az is benne született, és maga a Fölséges erősíti meg" (Zsolt 87,5).

 • Utaljon a vendéglátó nemzetre és az esemény nemzetközi jellegére is.
 • Irányítsa a figyelmet az Eucharisztiára, amely "az egyház életének és küldetésének forrása és csúcsa".
 • A szöveg nyelve: magyar.
 • A szöveg feleljen meg a Katolikus Egyház tanításának és a magyar nyelv prozódiai követelményeinek.

A himnusz terjedelme minimum három versszak legyen.

Technikai elvárások

 • A dalnak közösségileg énekelhetőnek kell lennie.
 • Hangterjedelmében legyen a nép által könnyen énekelhető.
 • Legfeljebb néhány ütemnyi elő- és utójátékot tartalmazzon.
 • Ne tartalmazzon hangszeres közjátékot.
 • Legyen orgonával vagy akár más hangszer-összeállítással is kísérhető.

A pályázat benyújtása

 • Az alkotásokat 2018. március 20-án éjfélig kell megküldeni kizárólag elektronikus úton, a palyazat@iec2020.hu e-mail címre, a kiírásnak megfelelő formátumokban. A tárgyban kérjük feltüntetni: Himnuszpályázat.
 • A pályaművet hangszeres kísérettel felénekelve mp3 kiterjesztésű fájlban kérjük e-mailben elküldeni, és a számítógépes kottaíró programmal készített kottát pedig pdf-ben.
 • A pályaművet a pályázati adatlappal ellátva kell beküldeni. Az anyagot a beérkezés után NEK 2020 elnevezéssel és egy négy számjegyű kóddal látják el.


 • A pályázat beérkezéséről a pályázó e-mailben kap visszaigazolást.
 • A beérkező pályázatokat kezelő, erre felhatalmazott személy az elbírálási folyamatból ki van zárva.
 • A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@iec2020.hu e-mail címre várjuk.
 • Ha a nyertes himnuszon túlmenően elegendő dalt választanak ki, amely megfelel a bíráló testületnek, a bizottság fontolóra veheti egy összeállítás közzétételét.

A pályázat díjazása

 • A nyertes pályamű díjazása nettó 300 000, azaz háromszázezer Ft és ingyenes részvételi lehetőség a Kongresszuson. A pályázat eredményéről várhatóan 2018. április 30-tól az iec2020.hu oldalon lehet tájékozódni. Ez az időpont kitolódhat, amennyiben a beérkezett pályaművek száma magas lesz.
 • A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
 • A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
 • Amennyiben nem érkezik a kiírásnak megfelelő pályázat, a kiíró fenntartja a jogot új pályázat kiírására.

Részvételi feltételek

 • A pályázat nyilvános. A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizottság véleményezi - az ebben szereplők nem ismerhetik a pályázók kilétét. A győztes kiléte csak a végeredmény kihirdetésekor derül ki.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a dal felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a dalt szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több (maximum 2 db) pályamunkával nevezhet.
 • Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében a 18 év alatti pályázónak az alábbi szülői hozzájárulást kell mellékelnie:
 • A pályázatra korábbi pályázatokra még be nem adott művek nyújthatók be.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amelynek kitöltésével és beküldésével a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.