Mise-ordinárium pályázat

Pályázat a szentmise állandó részeinek (ordinárium) komponálására

A pályázat célja

A pályázat célja olyan új misetételek megalkotásának inspirálása, amelyek gazdagítják a Katolikus Egyház énekkincsét.

A mise-ordináriumok formai és tartalmi elvárásai

 • Az egész éneklő közösség (nép) által könnyen énekelhetők.
 • Kizárólag a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által jóváhagyott hivatalos, elsősorban magyar vagy akár latin liturgikus szövegekre készülnek.
 • Rendelkeznek a liturgikus ének három alapvető tulajdonságával ("szent, művészi, egyetemes")
 • Hangulatviláguk lelkesítő, örömteli, ill. a lelket Istenhez emelő.
 • Akár orgona, akár más hangszer-összeállítású kísérettel előadhatók.
 • Az ordinárium tartalmazhat többszólamú részeket is, de egy szólamban is énekelhető legyen a nép által.
 • Az ordináriumnak feltétlenül tartalmaznia kell a következő tételeket: Kyrie, Gloria, Sanctus (Benedictus-szal) és Agnus Dei. A Credo tetszőlegesen megzenésíthető.

A pályázat benyújtása

 • Az alkotásokat 2018. március 20-án éjfélig kell megküldeni kizárólag elektronikus úton, a palyazat@iec2020.hu e-mail címre, a kiírásnak megfelelő formátumokban. A tárgyban kérjük feltüntetni: Misepályázat.
 • A pályaművet mp3 kiterjesztésű hangfájlban kérjük e-mailhez csatolni a pdf-ben elmentett, számítógépes kottaíró programmal készített kottával együtt.
 • A pályaművet a pályázati adatlappal ellátva kell beküldeni. Az anyagot a beérkezés után egy négy számjegyű kóddal látják el.
 • A pályázat beérkezéséről a pályázó e-mailben kap visszaigazolást.
 • A beérkező pályázatokat kezelő, erre felhatalmazott személy az elbírálási folyamatból ki van zárva.
 • A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@iec2020.hu e-mail címre lehet küldeni.
 • Ha a nyertes ordináriumokon túlmenően több misét választanak ki, amely megfelel a bíráló testületnek, a bizottság fontolóra veheti egy összeállítás közzétételét.

A pályázat elbírálásának szempontjai
A szakmai zsűri a jeligés pályaműveket a következő szempontok szerint bírálja el:

 • Zenei: szakmai színvonal
 • A liturgiába való illeszkedés
 • A nép bevonhatósága
 • A szöveg prozódiájához való dallamalkotás

A pályázat díjazása

 • A nyertes pályamű díjazása:
  I. hely nettó 500 000, azaz ötszázezer Ft
  II. hely nettó 400 000, azaz négyszázezer Ft
  III. hely nettó 300 000, azaz háromszázezer Ft
 • A legjobb művek ezen felül bekerülnek a készülő új Katolikus Énekgyűjteménybe.
 • A pályázat eredményéről várhatóan 2018. április 30-tól az iec2020.hu honlapon lehet tájékozódni. A pályaművek elbírálásának határideje a beérkezett pályázatok számának függvényében kitolódhat.
 • A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
 • A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
 • Amennyiben nem érkezik a kiírásnak megfelelő pályázat, a kiíró fenntartja a jogot új pályázat kiírására.

Részvételi feltételek

 • A pályázat nyilvános. A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizottság véleményezi - az ebben szereplők nem ismerhetik a pályázók kilétét. A győztes kiléte csak a végeredmény kihirdetésekor derül ki.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázók díjának kifizetésével a mise felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a misetételeket szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázatok anyagát és a pályázók nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több (maximum 2 db) pályamunkával nevezhet.
 • Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében a 18 év alatti pályázónak az alábbi szülői hozzájárulást kell mellékelnie:
 • A pályázatra korábbi pályázatokra még be nem adott művek nyújthatók be.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amelynek kitöltésével és beküldésével a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is).
 • A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.